Forside Fora Politik/Samfund Coronavirustråden version 2 Svar til: Coronavirustråden version 2

#495
mayday-rewire
Rusher
  • 166 Indlæg
Online

#490 Jeg har heldigvis en rigtig nem genvej til at vurdere dine argumenter: Hvis du har ret, tager langt størstedelen af verdens landes sundhedsvæsener fejl. Oddsene er ikke i dit favør.

Det er dig der kommer med en påstand:

Men i den situation vi rent faktisk befinder os i, betyder flere vaccinerede mindre risiko for nye og endnu farligere varianter.

Taget fra fra “Finansministeriet – Videnspapir. Smitte og virusevolution” – Ekspertgruppen d. 12 September 2021, LÆS:

“Coronavirus ændrer sig løbende over tid. Mutationer og rekombinationer opstår tilfældigt, men hvis de giver virus en selektiv fordel i forhold til andre varianter, vil det betyde, at den ændrede virus har et bedre potentiale for at sprede sig under et givet selektionstryk. Selektionstrykket i befolkningen har ændret sig over tid, efterhånden som flere og flere har fået antivirale immunresponser, enten fordi de tidligere har været smittet, eller
fordi de er blevet vaccineret. Således vil der over tid være forskel på hvilke virusvarianter, der har bedst mulighed for at sprede sig i befolkningen.”

“Betydningen af opståen af nye virusvarianter skal ses i et globalt perspektiv. Jo mindre epidemikontrol jo flere
mennesker smittes, og jo mere virus er der til at mutere og rekombinere. Der kan særligt opstå et selektionstryk på virus, når der sker smittespredning i befolkninger, hvor en stor andel er immune på baggrund af enten
infektion eller vaccination. Det betyder, at virus, der kan undvige fx vaccineantistoffer, får en fordel.”

“Med den uregelmæssige udrulning af coronavirusvaccination på globalt plan vil der være en fortsat risiko for,
at nye varianter opstår og kan komme til Danmark med rejsende, og risikoen for at der opstår nye virusvarianter, der undviger vaccineeffekten, stiger også i Danmark i takt med, at der opbygges delvis immunitet i landene omkring os.”

“Det er usandsynligt, at der opnås vaccineinduceret flokimmunitet i befolkningen
ved det nuværende vaccinationsprogram, da omkring 13 pct. af befolkningen ikke
tilbydes vaccination (de 0-11 årige), og ikke alle over 11 år vælger at blive vaccineret,”

“Hvis befolkningen består af en blanding af smittede og immune personer (fordi de
enten er blevet vaccineret eller har været smittet tidligere) kaldes kontakttallet Re
(the effective reproductive number) eller på dansk det reelle kontakttal. Re er defineret som: Re = R0*(1-x*ve), hvor 1 er hele befolkningen, ’x’ er andelen af befolkningen der er vaccineret, og ’ve’ er vaccineeffekten.”

Selv hvis vi antager, at alle over 11 år bliver vaccineret, vil vores nuværende situation være at Re = 6(1-0.87*0.88) =1.41 eller Re = 9(1-0.87*0.88) =2.11.

“På trods af dette er konklusionen, at hvis vi bruger vaccination som det eneste
redskab til at hæmme smittespredningen, vil vi selv under de bedste betingelser
have en voksende epidemi i Danmark, da Re vil være >1.”

“Over tid vil det sandsynligvis være således, at både de, der vælger ikke at blive vaccineret samt de 0-11 årige vil blive smittet med coronavirus. Dette vil øge immuniteten i befolkningen, men det vil tage tid og vil medføre sygdom, senfølger og nogle dødsfald i disse grupper.”

“Derudover vil smittespredning fortsat også ramme sårbare vaccinerede grupper, hvor vaccineeffekten er nedsat, og hvor effekten falder relativt hurtigt over tid.
Dette vil medføre, at alvorlige covid-19 forløb og død over tid vil stige blandt ældre medborgere og visse patientgrupper, der ligegyldigt hvilken alder de har, er
særligt sårbare pga. fx cancerbehandling, transplantation, medfødte immundefekter, diabetes, behandling af autoimmune sygdomme etc.”

“Det er ekspertgruppens vurdering, at vaccinerne virker, men også at de ikke for
nuværende kan stå alene. Det er nødvendigt at gøre mere for at presse Re ned. Ellers risikerer vi, at smitten i efteråret og vinteren løber løbsk – lokalt eller national.”

“Vi har endnu ikke en god forståelse af, hvor godt vaccinerne virker – og hvor
længe immuniteten er beskyttende – i forskellige aldersgrupper og sårbare grupper. Både internationale og danske studier er i gang med at undersøge dette.”

“Virus ændrer sig vha. to primære mekanismer;

den ene er ved ophobning af enkelte mutationer (’punkt mutationer’) over tid. Mutationerne skyldes, at den virale polymerase tilfældigt fejl-inkorporerer nucleotider, når den kopierer sig. Den virale polymerase kan også ved en fejl komme til at ’hoppe over’ et, eller et par, baser i genomet, så der tabes baser i den nydannede virus, dette kaldes en ’deletion’ og ses mere sjældent end fejlinkorporeringer.

Den anden mekanisme er ved rekombination, dvs. ved udveksling eller ekstra indsættelse af større stykker genetisk materiale. Rekombination kan potentielt finde sted mellem to coronavirusvarianter, mellem coronavirus og andre humane eller dyre coronavirus, eller mellem coronavirus og værts RNA”

“Virusændringer opstår tilfældigt, men kun hvis de giver virus en selektiv fordel i
forhold til andre varianter vil den ændrede virus have et bedre potentiale for at
sprede sig. Om de spredes hurtigt globalt afhænger dels af tilfældigheder og dels af
rejseaktivitet og indrejserestriktioner.”

“Efterhånden som en større andel af de globale befolkninger har været smittet, eller/og er blevet, eller bliver, vaccineret mod coronavirus, vil der forekomme et stærkere og stærkere selektionstryk på virus. I lande med en høj vaccinationsdækning vil dette selektionstryk primært skyldes vaccinerne. Dette vil medføre, at virusvarianter, der er gode til at omgå det vaccineinducerede immunrespons, vil have en fordel frem for andre varianter”

“Så længe der er omfattende coronavirusepidemier i områder, hvor der samtidig
vaccineres, og hvor mange derfor har nogen immunitet mod virus pga. tidligere
infektion og/eller vaccination, øges risikoen for, at virus inkorporerer bekymrende
ændringer. Disse ændringer vil øge risikoen for nye bølger af infektion med varianter, som delvist eller helt kan omgå befolkningens immunitet over for coronavirus”

“Jo flere der bliver vaccineret i områder, hvor der er kraftige coronavirusepidemier,
og hvor en del af befolkningen har nogen immunitet pga. tidligere infektion, jo stærkere selektionstryk vil der være på virus til at omgå de antivirale immunresponser, og jo større risiko vil der derfor være for, at en virusvariant, der effektivt
undslipper immunresponset, spreder sig.”

“Selvom de fleste humane coronavirus ser ud til oprindeligt at stamme fra flagermus, stammer en, HCoV-OC43, fra køer. Det er foreslået, at denne kan være resultatet af en rekombination mellem en kocoronavirus og en influenzavirus omkring år 1850-1890. Mange coronavira har en primær vært, men kan også smitte andre dyrearter, fx kan coronavirus også smitte mink, ildere, hamstere, katte mv. MERS kan smitte mennesker, men er endemisk i dromedarer i områder af Mellemøsten. Evnen til at smitte flere arter øger risikoen for udvikling af bekymrende coronavirusvarianter ved rekombination mellem humane og dyrecoronavirus. Disse eksempler illustrerer, hvor plastisk coronavirus genomet er, og hvor hurtigt
store fænotypiske og funktionelle ændringer kan ske. Tilstedeværelsen af dyrereservoir vil også udfordre fremtidige ønsker om, at eliminere coronavirus fra mennesker, idet der bestandig vil være risiko for en tilbagesmitte fra dyr.”

“Coronavirus må betragtes i et globalt perspektiv, og det er utænkeligt, at der inden
for de kommende år opnås global kontrol. Det skyldes, at vaccinationsudrulningen vil foregå uensartet og muligheden for og/eller viljen til at igangsætte smitteforebyggende tiltag varierer fra land til land. Virus vil næppe kunne elimineres og
vil fortsætte med at ændre sig; der vil således sandsynligvis fremadrettet til stadighed opstå nye varianter.”

Kilde – Videnspapir. Smitte og virusevolution

Så vi er tilbage ved:

Selv hvis vi udelukkede andre pattedyr end mennesker i dette regnestykke, ville det stadig være utopi at tro at samtlige individer på jorden kontinuerligt kan vaccineres så de er fuldt dækkede mod Covid-19, og selv hvis vi gjorde ville vi stadig kunne smitte hinanden og skabe nye varianter. Tror du selv du får folk der lider af farligere sygdomme, fattigdom og hungersnød, til at tage denne problemstilling seriøst, når selv folk fra velstillede lande ikke frygter virussen? Hvad er din langsigtede plan? Skal vi nægte udrejse? Skal vi stoppe globaliseringen? Skal hele jordens befolkning have 3-4 årlige stik?

Hvordan afviger mine argumenter fra det eksperterne udtaler? Eller mener du nu også at ekspertgruppen tager fejl?

  • Dette svar blev ændret 2 måneder siden af mayday-rewire.
  • Dette svar blev ændret 2 måneder siden af mayday-rewire.
  • Dette svar blev ændret 2 måneder siden af mayday-rewire.
  • Dette svar blev ændret 2 måneder siden af mayday-rewire.
  • Dette svar blev ændret 2 måneder siden af mayday-rewire.